SL 

Vpisni List Joga Soba

Udeleženec

Ime

Priimek

Datum rojstva

E-naslov

Telefonska številka

Spol

Naslov

Mesto

Pošta

Poštna številka

Država

Joga soba pravilnik o zasebnosti

Prosimo, da natančno preberete in upoštevate Pravilnik o zasebnosti, ki vsebuje pravila in določbe o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov, ki so zbrani iz strani Joga soba, Anja Brenko, s.p.. v nadaljevanju imenovanim »Joga soba«. Pravila o zasebnosti se nanašajo na vse produkte, storitve in spletno stran, ki jih ponuja Joga soba. S sprejemanjem Pravilnika o zasebnosti osebno privolite v to, da se smejo zbirati vaše osebne informacije ter podatki, ki se jih lahko obdela ali posreduje tretjim osebam pod pogoji navedenimi spodaj. Joga soba si kadarkoli pridružuje pravico do sprememb Pravilnika o zasebnosti in uporabi piškotkov brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom usklajevanja z zakonodajnimi zahtevami, aktualnimi pravilniki ter spremembami storitev, produktov, ki jih ponuja.


1. Splošno

Joga soba zbira podatke, da lahko vsem uporabnikom zagotovi boljše storitve. Joga soba se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov Joga soba storitev. Zbrane osebne podatke bo Joga soba uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Joga soba spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov Joga soba storitev, zato bo storila vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Joga soba posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.


2. Podatke, ki jih zbira Joga soba

2.1 Podatki Joga soba seznam učencev

Joga soba za svoje namene Joga soba seznama zbira te podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime) in 
  • telefonsko številko.

2.2 Osebni podatki

Joga soba za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov elektronske pošte,
  • kontaktno telefonsko številko,
  • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazec v studiu (papir oblika) oz. na spletni strani,
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.


3. Pravilnost podatkov

Joga soba ni odgovorna za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih posredujejo/vnesejo uporabniki.


4. Varnost podatkov

Joga soba si prizadeva, da podatke, ki jih hrani zaščiti pred nepooblaščenim dostopom ali pred nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem. 


5. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov


Joga soba je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov Joga soba storitev. Joga soba ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovala osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Joga sobe.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v Joga soba studio, kot tudi uporabniški vsebinski podatki znotraj Joga soba storitev, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Joga soba teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. 


7. Izvajanje politike zasebnosti

Joga soba ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Vse pri Joga sobi redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov ter so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Joga sobo.

8. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede pravilnika zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov joga.soba@gmail.com

 

Powered by