EN 

VPISNI LIST: ELEVATION ACRO, POLE & DANCE

Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Password

Confirm password

Address

City

Post

Post number

Country

Potrjujem, da sem prebral/a Splošne pogoje poslovanja LessandraVolk, Aleksandra Volkova s.p. in se z njimi v celoti strinjam.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PLESNEGA STUDIJA ELEVATION ACRO, POLE & DANCE, 

Aleksandra Volkova s.p., Rusjanov trg 8, 1000 Ljubljana

Uvodna določila

1.

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so sestavni del pogodbe, sklenjene med obiskovalcem plesnega studija ELeVation Acro, Pole & Dance in Lessandra Volk, Aleksandra Volkova s.p. (v nadaljevanju: LVAPD), objavljeni pa so na spletni strani http://lessandra-volk.com/.

2.

Pogodba iz 1. točke je sklenjena z (1) elektronsko potrditvijo vpisnega obrazca ali (2) s podpisom posebne vpisne izjave, ki nadomešča elektronski vpisni obrazec.

Za koriščenje obiskov ali drugih ponudb LVAPD je potrebna registracija v aplikaciji STUDIONAUT, ki jo za svoje delovanje uporablja LVAPD.

3.

Za vsa razmerja med obiskovalcem in LVAPD, ki niso urejena s temi SPP, veljajo poleg veljavne zakonodaje tudi vsa pravila, ki so obešena v prostorih LVAPD, vključno s cenikom (v nadaljevanju: Pravila).

4.

LVAPD bo morebitne spremembe SPP in Pravil redno objavljal na spletni strani http://lessandra-volk.com/ o bistvenih spremembah pa obvestil obiskovalce tudi preko e-pošte pošte.

Šteje se, da je obiskovalec s spremembami seznanjen naslednji dan po objavi, spremembe pa zanj veljajo z elektronsko potrditvijo ali s podpisom izjave, vendar od objave dalje.

Prvi obisk

5.

Vsak obiskovalec mora pred sklenitvijo pogodbe z LVAPD ustrezno oceniti svojo fizično sposobnost in se po potrebi posvetovati s svojim zdravnikom o primernosti izbrane vadbe in izbrati le tisto, ki je glede na intenzivnost oziroma težavnost skladna z njegovo telesno  pripravljenostjo in kondicijo.

6.

Ob prvem obisku je potrebno v celoti izpolniti elektronski prijavni obrazec z resničnimi podatki ali na recepciji LVAPD podpisati pristopno izjavo.

 Obratovalni čas

7.

LVAPD ima razpisane ure skupinskih vadb na http://lessandra-volk.com/ ter v prostorih LVAPD, v katere se obiskovalci prijavijo preko aplikacije STUDIONAUT. Studio je za samostojne vadbe odprt od ponedeljka do nedelje ob poljubnem času, razen takrat ko je studio po urniku zaseden. Zasedenost studia je objavljena na http://lessandra-volk.com/, v prostorih LVAPD ter aplikaciji STUDIONAUT. 

BS si pridružuje pravico do sprememb obratovalnega časa, ki bodo razvidne na strani: http://lessandra-volk.com/.

8.

V primeru izdajanja ukrepov Vlade RS zaradi izrednih dogodkov (kot je npr. epidemija) bodo obratovalni čas in pogoji koriščenja kupljenih vstopnic prilagojeni tem ukrepom, o čemer bo LVPDA obiskovalce sprotno obveščala na spletni strani http://lessandra-volk.com/ .

Plačevanje storitev

9.

Vse storitve, ki jih nudi LVPDA, pa naj gre za samostojne obiske, treninge ali tečaje in drugo (v nadaljevanju: vadbe), so plačljive. Cenik je obešen v prostorih LVPDA, objavljen pa je tudi na spletni strani http://lessandra-volk.com/. V primeru spremembe cene se v času sklenitve pogodbe upošteva cena storitve, ki je objavljena na spletni strani Studionaut, na naslovu https://www.studionaut.com/Booking/Pricelist.

Vadnino* obiskovalec plača vnaprej za izbrani paket vadbe ob sklenitvi pogodbe, razen če je v ceniku določeno drugače.

Znižanje vadnine je mogoče le v dogovoru z vodstvom LVAPD.

LVAPD vadnine, če obiskovalec ne prihaja na vadbe, ne vrača. 

10.

V primerih, ko je LVAPD zaradi višje sile ali zaradi ukrepov države zaprt, se že plačani paketi vadbe v neizkoriščenem delu prenesejo v obdobje po prenehanju višje sile oziroma ukrepov države.

Če ima zaradi višje sile ali ukrepov države LVAPD dovoljenje le za omejeno nudenje vadb, se že plačane vadbe proporcionalno prenesejo v obdobje po prenehanju ukrepov.

 Zainteresiranim obiskovalcem se v tem času nudijo proporcionalno zmanjšane ali zahtevanim ukrepom slabše storitve, s čemer se šteje obveznost LVAPD za izpolnjene.

 *Vadnina je cena vadbe.

Pravila obnašanja

11.

Obiskovalec se mora na zahtevo LVAPD identificirati z osebnim dokumentom.

Obiskovalec mora upoštevati navodila LVAPD in vsa obvestila in pravila iz 3. točke teh SPP.

LVAPD sme obiskovalca, ki krši (1) SPP, (2) Pravila ali (3) navodila osebja LVAPD, odstraniti iz prostorov LVAPD brez vračila vstopnine. Če pride do kršitve pri organiziranih aktivnosti zunaj  prostorov LVAPD pa sme LVAPD obiskovalca odsloviti s teh aktivnosti.

V primeru ponovne kršitve se sme takemu kršitelju prepovedati vstop v prostore LVAPD, karta z več obiski pa izgubi svojo veljavnost.

Obiskovalec se mora odgovorno obnašati do drugih obiskovalcev LVAPD in do njihove lastnine ter lastnine LVAPD. Pri vadbi ne sme motiti drugih obiskovalcev.

V prostorih LVAPD je kajenje in uživanje drog prepovedano.

Pitje alkohola v prostorih LVAPD ni dovoljeno, razen ko so organizirana druženja in to ne pred vadbo.

Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v studio LVAPD ni dovoljen. Takim osebam lahko osebje LVAPD prepove vstop v prostore LVAPD oziroma jih iz teh prostorov odstrani.

12.

Obutev sezujemo ob prihodu v predprostoru. Vstop v prostore LVAPD je možen le v čisti obutvi ali za to namenjene copatih, ki so na voljo v 

Pri prehajanju med prostori smo obzirni do drugih vadečih.

Obiskovalec se mora pred začetkom vadbe temeljito ogreti. V kolikor obišče vodeno vadbo in zamudi to opravi sam, enako velja za samostojno vadbo.

V času vadbe je potrebno odstraniti ves nakit.

Pazimo na čistočo v vseh prostorih LVAPD.

13.

Dovoljeno je izvajanje elementov, ki so primerni plezalnemu znanju, spretnosti, sposobnosti in moči  obiskovalca.

Po končani vadbi vsak očisti za seboj svoj drog / hoop / podlogo, drog zaklene in pospravi druge uporabljene rekvizite na svoja mesta.

O nevarnostih plesa ob drogu in izklučitvi odškodninske odgovornosti LVAPD

14.

Ples ob drogu je aktivnost ki zahteva (1) ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, (2) poznavanje pravil varnosti pri različnih težavnostnih stopnjah plesa ob drogu in (3) zavedanje, da prekomeren je napor ali nepravilna vadba škodljiva za zdravje, (4) zavedanje nevarnosti za poškodbe in sicer od površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, pa tja do smrtnih izidov.


 

15.

 

Vsak obiskovalec pleza, trenira in vadi na lastno odgovornost.

 

16.

 

Za povrnitev škode se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o povzročitvi škode. V zvezi s tem se BS zavezuje skrbeti za varno plezalno okolje in varno plezanje.

 

17.

 

BS ne odgovarja za škodo (poškodbe in druge nevšečnosti), ki nastane:

 

(a) zaradi napačnega ravnanja (dejanja ali opustitve) obiskovalca samega, njegove kršitve pravil o varnem plezanju in ravnanju v steni ali pod njo (tako v prostorih BS kot v naravi), neupoštevanja konkretnih navodil in opozoril BS ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se obiskovalcu  pripeti pri plezanju ali vadbi;

 

(b) zaradi ravnanja drugih obiskovalcev BS ali tretjih oseb;

 

(c)  zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti;

 

(d)  zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v tisti plezalni opremi, ki ni last BS.

 

Plezalec mora v primeru svoje ali tuje poškodbe takoj obvestiti osebje BS ter slediti njihovim navodilom.

 

 

 

Powered by