EN 

vpis

Obrazev za prijavo v Plezalni klub Scena

Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Password

Confirm password

Gender

Address

City

Post

Post number

Country

SPLOŠNI POGOJI
PLEZALNEGA CENTRA BOLDER SCENA


Splošni pogoji veljajo kot pogoji poslovanja in so pravni dogovor med končnim uporabnikom/končno uporabnico (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju »obiskovalec«) in družbo BS Group, plezalni center, d.o.o., ki vodi plezalni center Bolder Scena (v nadaljevanju »plezalni center«). 
Vsa razmerja med obiskovalcem in družbo BS Group, plezalni center, d.o.o., ki niso urejena s temi splošnimi pogoji poslovanja, urejajo poleg veljavne zakonodaje, Zaveza o varnem plezanju  in dogovor o odgovornosti v primeru poškodb, vsa pravila in cenik plezalnega centra, ki so dostopna na spletni strani https://bolderscena.si/, katere je obiskovalec prebral in s podpisom vpisnega obrazca to potrjuje ter z njimi soglaša. 
Vse morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja, pravil in cenika plezalnega centra bodo posebej objavljene na spletni strani https://bolderscena.si/, zato morajo obiskovalci redno spremljati zadevno spletno stran. O bistvenh spremembah splošnih pogojev poslovanja in drugih aktov iz prejšnjega odstavka bo plezalni center obvestil obiskovalce prek elektronske pošte.
Osebje plezalnega centra lahko osebo, ki krši splošne pogoje ali navodila osebja plezalnega, odstrani iz plezalnega centra brez vračila morebitne vstopnine. V primeru ponovne kršitve splošnih pogojev, lahko osebje takemu kršitelju zlasti, a ne omejeno na, prepove vstop v plezalni center, karta z več obiski izgubi svojo veljavnost, obiskovalec pa ni upravičen do povračila denarja iz naslova nekoriščenih obiskov.

OBRATOVALNI ČAS

Plezalni center je odprt od ponedeljka do petka od 10. do 22. ure, v soboto in nedeljo pa od 12. do 22. ure. Prostore plezalnega centra (Plezalna dvorana, Telovadnica, Joga soba, Brlog, lokal) je potrebno zapustiti 10 minut pred iztekom obratovalnega časa, garderobe pa najkasneje 10 minut po preteku obratovalnega časa. V času dela prostih dni, je center zaprt oz. obratuje po predhodno objavljenem obratovalnem času. 
Pridružujemo si pravico do sprememb obratovalnega časa, ki so objavljene na spletni strani: https://bolderscena.si/.

PRVI OBISK 

Plezanje je dejavnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, predvsem pa poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja, tako na umetnih kot na naravnih stenah. Poleg tega je plezanje po svoji naravi takšna aktivnost, ki vključuje določen element nevarnosti in možnosti poškodb, od zgolj površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, do vključno – v skrajni posledici – tudi možnost smrtnega izida. Obiskovalcem brez ustreznega znanja varnega plezanja zato ni dovoljeno samostojno plezanje brez nadzora osebe, ki prevzema polno odgovornost za njihovo varno plezanje.
Ob prvem obisku se je potrebno izkazati z osebnim dokumentom in se fotografirati. Obisk plezalnega centra je mogoč po tem, ko obiskovalec v celoti izpolni prijavni obrazec prek programa/aplikacije Studionaut ali na recepciji plezalnega centra in plača vstopnino. 
S podpisom ali elektronsko potrditvijo prijavnega obrazca obiskovalec potrjuje, da je poučen o varnem plezanju na balvanski steni in ima ustrezne izkušnje za samostojno plezanje v plezalnih dvoranah. 
Obiskovalec oz. uporabnik plezalnih sten pleza na lastno odgovornost in prevzema vsa tveganja za svoja dejanja, opustitev obveznih postopkov oziroma malomarno ravnanje.
Plezanje, udeležba na vadbah in drugih aktivnostih v plezalnem centru so mlajšim od 18. let dovoljeni le s podpisano ali elektronsko odkljukano (»opt-in«) izjavo s strani staršev, ki je dostopna na spletni strani https://bolderscena.si/ ali na recepciji plezalnega centra.

SPLOŠNA PRAVILA

Vsi uporabniki morajo upoštevati navodila osebja plezalnega centra in vsa obvestila, pravila in predpise, ki so javno objavljeni v plezalnem centru.
Vsi obiskovalci se morajo obnašati odgovorno do ostalih obiskovalcev in lastnine plezalnega centra. Vsi obiskovalci dolžni so skrbeti za nemoteno vadbo drugih obiskovalcev ter skrbno ravnati z lastnino plezalnega centra. 
Vstop v plezalne in druge dvorane plezalnega centra je dovoljen samo v čisti obutvi. Po blazinah na balvanski steni je prepovedana hoja s kakršno koli obutvijo razen s plezalniki. Plezanje je dovoljeno le v plezalnikih ali čistih copatih.
Vstop v Telovadnico, Joga dvorano ali Brlog ni dovoljen v času vadb ali drugih dogodkov. 
Pred začetkom vadbe, plezanja ali druge aktivnosti se morajo obiskovalci temeljito ogreti. Posamezni obiskovalci se lahko pred plezanjem ogrejejo na za to označenem balkonu v nadstropju (nasproti Joga sobe). 
Pred obiskom vodene vadbe se morajo obiskovalci prepričati, da je vadba za njih primerna, zlasti  da je težavnostna stopnja in intezivnost posameznega programa skladna s telesno pripravljenostjo in kondicijo obiskovalca. Vsi obiskovalci se morajo pred začetkom vadbe, ki zahteva večji napor, posvetovati z zdravnikom oz. za to usposobljeno osebo. Ekstremen in prekomeren napor ali nepravilna vadba je lahko škodljiva za zdravje.  
Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja pravil in napačne vadbe, plezalni center, družba BS Group, plezalni center, d.o.o. ali osebje plezalnega centra kot posamezniki niso odgovorni. Vadba poteka na lastno odgovornost. V kolikor ima obiskovalec zdravstvene težave, zaradi katerih ne more obiskovati aktivnosti plezalnega centra, nas mora o zdravstvenih težavah obvestiti v začetni fazi nekoriščenja naših storitev.
Vadba na sistemski deski (campusu) je dovoljena le s podloženimi za to namenjenimi blazinami.
Po končani uporabi rekvizitov plezalnega centra so vadeči dolžni rekvizite za seboj pospraviti. 
V prostorih plezalnega centra lahko osebje plezalnega centra ali od BS Group, plezalni center, d.o.o. pooblaščene osebe občasno fotografirajo ali snemajo za promocijske in druge komercialne namene povezane z dejavnostjo plezalnega centra. Obiskovalec s podpisom vpisnega lista potrjuje, da se strinja in soglaša, da se javno objavi ves fotografski in video material, vključno, a ne omejeno na, objavo na spletu.
Kajenje in uživanje prepovedanih drog v plezalnem centru ni dovoljeno. Pitje alkohola je dovoljeno le v lokalu plezalnega centra po zaključeni vadbi.
Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v plezalne in druge dvorane plezalnega centra ni dovoljen in jim osebje plezalnega centra lahko prepove vstop v plezalni center.
V primeru kakršnekoli nesreče ali poškodbe je potrebno čim prej obvestiti osebje plezalnega centra ter slediti njihovim navodilom.
Plezalni center poziva vse obiskovalce, naj bodo odgovorni do okolja. Obiskovalci naj zlasti varčujejo s porabljeno vodo in ločujejo odpadke.

OSEBNE STVARI

Odlaganje opreme in osebnih stvari je dovoljeno le v zaklenjenih garderobnih omaricah. Obiskovalci garderobne omarice zaklenejo s ključavnico, ki jo prinesejo s sabo. Odlaganje opreme in osebnih stvari drugod ni dovoljeno, zlasti ne v plezalni dvorani, na blazinah ali na dostopnih poteh.
Obiskovalcem priporočamo, da svojo opremo, zlasti nahrbtnike, plezalnike in magnezij vrečke podpišejo, saj pogosto prihaja do nenamernih zamenjav.
Obiskovalcem odsvetujemo, da prinašajo vredne stvari v plezalni center.
Po odhodu iz plezalnega centra morajo obiskovalci garderobne omarice v celoti izprazniti in vzeti s seboj vse svoje stvari. Za pozabljene stvari plezalni center, družba BS Group, plezalni center, d.o.o. ali osebje plezalnega centra kot posamezniki ne odgovarjajo.
Plezalni center, družba BS Group, plezalni center, d.o.o. ali osebje plezalnega centra kot posamezniki niso odgovorni za krajo ali morebitno izgubo osebnih stvari ali druge opreme obiskovalcev v plezalnem centru, zlasti ne za stvari, ki jo obiskovalci odložijo drugje kot v za to namenjenih garderobnih omaricah.

PRAVILA V PLEZALNIH DVORANAH

4.1. SPLOŠNO
Blazine v dvorani so trše kot običanje blazine, zato svetujemo postopno učenje padanja z višine.
Padec na blazino mora biti kontroliran, upoštevati je potrebno, da so v prostoru še druge osebe. Obiskovalci morajo biti posebej obzirni in pazljivi v primeru prisotnosti otrok v dovoranah.
Padec iz vrha stene ter plezanje čez rob stene je nevarno in dovoljeno le izkušenim plezalcem, ki so posebej vešči padanja. Plezanje ćez rob stene je dovoljeno le na za to posebej označenih stenah. 
Pri gibanju po blazinah v plezalnih dvoranah je potrebno biti posebej pazljiv, zlasti na cone morebitnih nepričakovanih padcev obiskovalcev s stene. Ležanje, posedanje in drugo neprimerno zadrževanje na blazinah v plezalni dvorani je strogo prepovedano.
4.2. OTROCI MED 4. IN 14. LETOM
Otroci mlajši od 7 let se lahko zadržujejo le v igralnici pod pogoji iz točke 2 spodaj. Mlajšim od 7 let je prepovedan vstop v veliko dvorano, razen v okviru vodenih vadb za otroke ali drugih organiziranih dogodkov ter le pod nadzorom osebja plezalnega centra ali od njih pooblaščenih oseb. 
Igralnica je namenjena otrokom starim od 4 do 7 let. Otroci se lahko v igralnici zadržujejo v času vadbe za otroke ali v okviru organiziranega varstva. Kadar je igralnica prosta in v njej ne potekajo vadbe za otroke, varstvo ali drugi dogodki, se v igralnici lahko zadržujejo otroci samo v spremstvu in pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
Otroci od 7. do 14. leta lahko plezajo samo v spremstvu odgovorne odrasle osebe, ki za njihovo varno plezanje prevzema vso odgovornost.
Otroci do 14. leta ne smejo plezati balvanov, ki so označeni z nevarno.


PRAVILA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

Družba BS Group, plezalni center, d.o.o., Magistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznega obiskovalca:
Ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov, elektronsko pošto in telefon obiskovalca. V primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika. 
Vse osebne podatke, ki jih obiskovalec zaupa plezalnemu centru upravlja in obdeluje družba BS Group, plezalni center, d.o.o. in od nje pooblaščene osebe. 
Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. zagotavlja, da bo vse osebne podatke skrbno varovala in jih uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in internimi akti podjetja.
V družbi BS Group, plezalni center, d.o.o., kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo zasebnost in zagotavljamo vsem obiskovalcem, da bomo njihove osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to potrebno za izvršitev pogodbe in drugih dogovorov med obiskovalcem in plezalnim centrom oz. za namene delovanja podjetja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov plezalnega centra.
Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov pa bo družba BS Group, plezalni center, d.o.o. zbirala in obdelovala osebne podatke na podlagi prostovoljne informirane privolitve posameznika za naslednje namene:
obveščanje preko elektronske pošte o ponudbah in dogodkih ter promociji plezalnega centra in Plezalnega kluba Scena;

fotografski in video material, pridobljen v plezalnem centru in na drugih aktivnostih povezanih s plezalnim centrom, zlasti plezalnih izletih, se lahko uporabi za promocijski material aktivnosti, povezanih zlasti s plezanjem in dejavnostjo plezalnega centra in Plezalnega kluba Stena.
Zbiranje in obdelava osebnih podatkov otrok mlajših od 18 let za druge namene iz prejšnjega odstavka se izvaja le na podlagi prostovoljne informirane privolitve, ki jo podpiše ali eletronsko potrdi (»opt in«) eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka.

Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. ne bo posredovala osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene, opredeljene v teh splošnih pogojih ali na podlagi privolitve.
Zbrane osebne podatke bo družba BS Group, plezalni center, d.o.o. hranila do preklica soglasja posameznika, čigar osebni podatki se hranijo ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.
Pravice posameznika v primeru dane privolitve so opredeljene z veljavno zakonodajo. Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos njegovih osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvesti na elektronski naslov jana.cukajne@bolderscena.si 
Privolitev lahko obiskovalec kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. zagotavlja, da bo izvajala vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov lahko posameznik zoper upravljavca vloži tudi pritožbo pri pristojnem nadzornem.

ZAVEZA O VARNEM PLEZANJU

IN

DOGOVOR O ODGOVORNOSTI V PRIMERU POŠKODB

 

PLEZALNI KLUB STENA, njegovi inštruktorji, vaditelji in drugi sodelavci (v nadaljevanju »osebje PK Stena«) se bodo trudili članom in udeležencem  klubskih aktivnosti po svojih najboljših močeh in znanju zagotavljali čim bolj varno plezalno okolje.

 

KOT ČLAN PLEZALNEGA KLUBA STENA SEM SEZNANJEN IN SE ZAVEDAM:

(1) da je plezanje dejavnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, predvsem pa poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja, tako na umetnih kot na naravnih stenah. Poleg tega je plezanje po svoji naravi takšna aktivnost, ki vključuje določen element nevarnosti in možnosti poškodb, od zgolj površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, do vključno – v skrajni posledici – tudi možnost smrtnega izida. To velja tako za dvoransko plezanje na umetnih stenah, kot tudi za plezanje v naravnem okolju, v skali. Plezanja v naravnem okolju ni nikoli možno povsem nadzirati in obvladovati, zato se šteje za bolj nevarnega (zlasti, a ne omejeno na: podore kamenja, odlome skal, nenadne vremenske spremembe, itd). Posebno pri plezanju v vodstvu je možnost poškodb toliko večja, saj izida padca ni mogoče povsem nadzirati. Toliko bolj to velja za začetnike in otroke, ki se plezanja v vodstvu šele učijo;

(2) da je moja dolžnost in odgovornost, da redno in vsakokratno preverjam stanje moje lastne plezalneopreme (plezalni pas, vrv, vponke, čelada, itd.) in da v primeru najmanjšega dvoma v ustreznost in varnost opreme (obraba ali poškodbe plezalnega pasu in vrvi, morebitni padci vponk, varoval in drugihplezalnih pripomočkov, dotrajanost in poškodbe čelade, itd.) o tem nemudoma seznanim osebje PK Stena, ter ravnam v skladu z njegovimi navodili, vključno z morebitnim zavrženjem določenega dela opreme, če inštruktor meni, da je to potrebno zaradi moje varnosti;

(3) da je tako v dvorani kot pri plezanju v naravnem okolju moja dolžnost in odgovornost, da pred vstopom v smer in začetkom plezanja vsakokrat preverim pravilno namestitev in zapetje lastnega plezalnega pasu in navezovanje na vrv, da poleg svoje pripravljenosti za plezanje preverim še pripravljenost osebe, ki me varuje (pravilna namestitev in zapetje pasu ter pravilna uporaba varovalne naprave s strani soplezalca/varovalca) ter da vedno uporabljam čelado, razen, če v določeni situaciji osebje PK Stena izrecno dopusti plezanje brez nje;

(4) da se predvsem pri plezanju v vodstvu nikoli ne oddaljim od postavljene smeri (z roko vedno lahko sežem v linijo varovalnih klinov), ki jo plezam in se tako ne izpostavljam nevarnostim daljšega padca temveč, da s plezanjem v smeri preneham in se spustim, če ugotovim, da njena zahtevnost presega moje plezalne sposobnosti;

Pri varovanju bodite popolnoma zbrani. Med plezanjem je prepovedana uporaba mobilnega telefona, ravno tako je prepovedano plezanje s slušalkami.

Potrebno je ohranjanje zadostne razdalje med soplezalci, prepovedano je plezanje drug preko drugega.

(5) da takrat, ko varujem drugega plezalca v dvorani ali naravnem okolju, zavzamem položaj, ki omogoča optimalno kombinacijo ustreznega varovanja osebe, ki pleza, moje lastne varnosti pred morebitnim padajočim kamenjem ali drugimi predmeti (deli plezalne opreme, odlomljeni oprimki, itd.), vključno s samim plezajočim, v primeru njegovega padca;

(6) da v času, ko ne plezam ali ne varujem, poskrbim in odgovarjam za lastno varnost s tem, da se nemudoma odstranim in ustrezno oddaljim iz območja smeri, kjer obstaja nevarnost morebitnih poškodb zaradi padajočega kamenja ali drugih predmetov;

(7) da je moja udeležba v katerikoli konkretni klubski plezalni aktivnosti pogojena z mojim doslednim upoštevanjem in spoštovanjem vseh pravil o varnem plezanju, navodil in zahtev osebja PK Stena, ter mojim takšnim ravnanjem, ki ne predstavlja povečane nevarnosti zame ali za druge udeležence;

(8) da je nadaljevanje mojega članstva v PK Stena pogojeno z mojim doslednim upoštevanjem vseh internih pravil PK Stena, navodil in zahtev osebja PK Stena in vodstva društva, navodil in zahtev izhajajočih iz gradiva Komisije za športno plezanje za pridobitev naziva športni plezalec; in s spoštovanjem odločitve PK Stena, da se me v primeru ravnanja, ki je ali bi utegnilo povzročiti hujšo nesrečo, ali pa v primeru ponavljajočih se manjših kršitev, kot potencialno nevarnega člana izpiše iz PK Stena.

(9) da vedno poslušam in upoštevam navodila in opozorila glede kakršnihkoli nevarnosti in nepravilnosti, ki mi jih vsakokratno daje osebje PK Stena; da je moja dolžnost klub obvestiti o morebitnih zdravstvenih stanjih, ki bi lahko psihično ali fizično vplivala na varnost pri plezanju.

 

Upoštevaje vse zgoraj navedeno se IZRECNO STRINJAM IN PRIZNAVAM:

- da niti PK Stena kot društvo, niti osebje PK Stena kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih pride zaradi moje lastne nepazljivosti, neupoštevanja pravil o varnem plezanju in ravnanju v steni ter pod njo (tako v dvorani kot v naravnem okolju), neupoštevanja vsakokratnih izrecnih navodil in opozoril inštruktorjev, ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se mi pripeti ob priliki določene plezalne aktivnosti;

- da niti PK Stena kot društvo, niti osebje PK Stena kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih bi prišlo zaradi takšnega ravnanja drugih članov društva ali tretjih oseb, ki ga ni mogoče pričakovati oziroma katerih posledicam se ni mogoče izogniti.

- da niti PK Stena kot društvo, niti osebje PK Stena kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih pride zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v tisti plezalni opremi, ki ni last društva.

- da fotografski in video material, pridobljen na tečajih in v okviru drugih klubskih aktivnosti, na katerem se nahajajo udeleženci tečajev in drugi člani PK Stena in od njih povabljene osebe, lahko PK Stena uporabi za promocijski material klubskih in drugih aktivnosti, povezanih s plezanjem in dejavnostjo PK Stena.

- da bom znesek plačila tečaja ali vadbe poravnal v celoti, ne glede na morebitno odsotnost na tečaju/treningih. Prenehanje obiskovanja tečaja/treningov ni razlog za neplačilo ali nepopolno plačilo.

Zmanjšanje zneska plačila je mogoče samo ob dogovoru z vodstvom kluba. Šteje se, da sem dolžan poravnati znesek vadnine za treninge od oddaje vpisnega lista do pisnega obvestila o prenehanju treningov.

- da se kot član PK Stena in udeleženec klubskih plezalnih in drugih športnih aktivnosti zavedam, da je športno plezanje povezano z nevarnostmi. Izrecno izjavljam, da se s svojo včlanitvijo v PK Stena zavedam nevarnosti, da v posledici mojega lastnega ravnanja, ravnanja drugega plezalca ali pa nesrečnega dogodka pride do katere od zgoraj navedenih posledic. Odpovedujem se odškodninskim zahtevkom do PK Stena oziroma njihovih inštruktorjev v primeru lastne napake, nesrečnega naključja, ali napake drugih udeležencev, ki niso inštruktorji PK Stena.

 

KOT STARŠ ALI SKRBNIK OTROKA sem seznanjen in se zavedam:

- da je športno plezanje fizično in psihično zahtevna športna aktivnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motorične sposobnosti, zato se mora otrok treningov redno udeleževati.

- da lahko osebje prekine otrokov trening, ki ga le ta lahko naprej spremlja le kot gledalec, ali celo odslovi otroka, če mu zaradi neupoštevanja vaditeljev ne more zagotavljati varnega plezanja.

- da soglašam in dovoljujem, da se javno objavijo fotografije mojega otroka posnete v Plezalnem centru Bolder Scena ali na izletih in vadbah organiziranih v okviru Plezalnega kluba Stena, vključno, a ne omejeno na, objavo na spletu, za namene promocije ali druge komercialne namene.

Potrjujem, da sem skrbno prebral celotno besedilo dogovora, ga v celoti razumem oziroma. potrjujem, da so mi bile kakršnekoli nejasnosti v celoti in zadovoljivo pojasnjene in s tem štejem ta pravni dokument za veljavnega in obvezujočega.

 


Ljubljana, 16. 3. 2019           

Družba BS Group, plezalni center, d.o.o.,
Štefan Wraber,
direktor

 

Powered by