Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Gender

Address

City

Post

Post number

Country

Kazina terms & conditions  ( View Terms & Conditions )( Hide Terms & Conditions )

SPLOŠNI POGOJI - Kazina d.o.o.

 

1. Splošno

Splošni pogoji družbe Kazina d.o.o. (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Kazine d.o.o (v nadaljevanju Plesna šola Kazina) in zavezujejo vsakega, ki je s Plesno šolo Kazina v pogodbenem razmerju.

Nastop pogodbenega razmerja
Pogodbeno razmerje med Plesno šolo Kazina, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.kazina.si. Prijavnice stranka ne more oddati, v kolikor se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med Plesno šolo in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji.
Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.
V prijavnici mora stranka navesti tudi podatke o plačniku storitev, ki je lahko tudi druga fizična oz. pravna oseba. V kolikor plačnik storitev, ki ni stranka, ne plača storitev, je stranka zavezana plačati vse storitve, ki jih plačnik Plesni šoli ni poravnal.
 

2. Informacije in svetovanje 

O pričetku in trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj ter ceni tečajev se lahko dobijo informacije:
• na spletni strani Plesne šole Kazina www.kazina.si 
• po telefonu 01 421 81 81 ali 031 362 526 v času uradnih ur 
• osebno, na vpisnem mestu v času uradnih ur. 


Informacija o delovnem času je objavljena na vratih vpisnega mesta in na spletni strani Plesne šole Kazina. V času počitnic uradne ure potekajo v času dežurstva - informacije o urniku dežurstva so na voljo na vratih vpisnega mesta in na spletni strani. 

Vse kar je potrebno Plesni šoli Kazina sporočiti v pisni obliki v skladu s temi Splošnimi pogoji, se lahko pošilja: 
• na naslov Kazina, Ljubljana, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana ali
• na e-mail – info@kazina.si

 

3. Obdobje izvajanja plesnih programov, tečajev

Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov in tečajev poteka v Plesni šoli Kazina vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev - od 1. septembra do 30. junija. Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov ne poteka v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic, razen, če je tak dogovor z vsemi tečajniki programa.

 

4. Vpis v celoletne plesne programe za otroke

V celoletni plesni program za otroke se otroka vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.

Celoletni rekreativni plesni program za otroke in plačilo šolnine za ta program je razdeljeno na 4 četrtletja.

Po oddaji prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve predračun za plačilo šolnine za četrtletje po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Šolnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe za otroke, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina. Šolnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na predračunu oz. pred udeležbo na prvi vaji plesnega programa za otroka v posameznem četrtletju. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.

V kolikor po vpisu in obisku ene uvodne vaje otrok ne želi več obiskovati plesnega programa za otroke, lahko stranka (starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski ali navadni pošti Plesni šoli Kazina. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko otrok izpiše iz plesnega programa na način, da stranka (starši, skrbniki) o navedenem pisno obvestijo Plesno šolo Kazina po elektronski ali navadni pošti najmanj 7 dni pred iztekom posameznega četrtletja.

V celoletni program za otroke se vpisuje samo do polne zasedenosti plesnega programa.

Plesni program za otroke se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih otrok. V kolikor se plesni program ne izvede, se plačane šolnine strankam v celoti vrnejo. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico odpovedi program na dan in uro pričetka prve vaje programa.

 

5. Vpis v plesne tečaje za mladino in odrasle

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.

Plesni tečaji za mladino in odrasle se izvajajo po sklopih. Število zaporednih vaj od razpisanega datuma pričetka posameznega sklopa je določeno ob razpisu tečaja. Po sklopih se plačuje tudi šolnina za te plesne tečaje.

Po oddaji prijavnice prejmeta udeleženec oz. plačnik storitve predračun za plačilo šolnine za posamezni sklop vaj plesnega tečaja po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Šolnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za plesne tečaje in mladino, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina. Šolnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na predračunu oz. pred udeležbo na prvi vaji v posameznem sklopu plesnega tečaja. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.

V kolikor po vpisu in obisku ene uvodne vaje posameznega sklopa plesnega tečaja, udeleženec ne želi več obiskovati plesnega tečaja, lahko pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski ali navadni pošti Plesni šoli. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega tečaja na način, da o navedenem pisno obvesti Plesno šolo po elektronski ali navadni pošti najkasneje 7 dni po prenehanju obiskovanja vaj.

V plesni tečaj se vpisuje samo do polne zasedenosti plesnega tečaja.

Plesni tečaj se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih udeležencev. V kolikor se plesni tečaj ne izvede, se plačane šolnine udeležencem v celoti vrnejo. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje tečaja.

 

6. Vpis v pripravljalne in selekcijske skupine

V pripravljalne in selekcijske skupine se lahko udeleženci vpišejo na podlagi predhodnega povabila Plesne šole Kazina v posamezno pripravljalno ali selekcijsko skupino ter z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.

Z vpisom v pripravljalno skupino se udeleženec zaveže obiskovati redne treninge celo šolsko leto.

Z vpisom v selekcijsko skupino se udeleženec zaveže:
- obiskovati redne treninge celo šolsko leto
- obiskovati dodatne treninge v okviru priprav na nastop na plesnih festivalih in tekmovanjih
- sodelovati na vseh plesnih festivalih in tekmovanjih po programu skupine.

Ob vpisu v selekcijsko skupino se udeleženec oz. plačnik zaveže, da bo redno – do roka plačila navedenega na predračunu, poravnal vse nastale finančne obveznosti po programu skupine.

Vpis v pripravljalne in selekcijske skupine velja za celo tekmovalno sezono, v obsegu vaj, ki je določen vsakokrat v septembru. Plačila rednih programov – letne šolnine – se izvede v desetih mesečnih obrokih in sicer enkrat mesečno do prve vaje v mesecu za tekoči mesec. Šolnina se zaračuna skladno z veljavnim cenikom posameznih pripravljalnih in selekcijskih skupin, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina.

Šolnina se plačuje na podlagi mesečno izstavljenega predračuna, ki ga udeleženec oz. plačnik prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Udeleženec oz. stranka je šolnino dolžna plačati pred pričetkom prve redne vaje v posameznem mesecu za tekoči mesec. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje v mesecu, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.

Tekom leta je izpis iz pripravljalne ali selekcijske skupine mogoč samo v primeru višje sile (poškodba, dolgotrajna bolezen, ipd.), sicer izpis tekom leta ni mogoč.

 

7. Način plačila 

Šolnina in ostali stroški se lahko poravnajo na vpisu Plesne šole Kazina osebno z gotovino, s karticami BA, MAESTRO, KARANTA in EUROCARD ali z nakazilom (potreben je sklic) na transakcijski račun Kazine d.o.o. SI56 0201 7001 1576 961 in preko SEPA direktne obremenitve (pri plačilu redne mesečne šolnine).

Morebitni dodatni načini plačila, ki se bodo dodajali, bodo obravnavani v  ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki jo bo uporabnik izbral.

 

8. Plačilni pogoji in cenik storitev

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem mestu, objavljeni pa so tudi na spletni strani Plesne šole www.kazina.si. Plačilne pogoje in cenik objavi Plesna šola Kazina  vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvesti preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

 

9. Upoštevanje odsotnosti 

Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih in pod pogoji, ki so določeni v Plačilnih pogojih Kazine d.o.o..

Na kakšen način je potrebno postopati v primeru odsotnosti, je podrobno opredeljeno v Plačilnih pogojih Kazine d.o.o., ki jih Plesna šola Kazina objavi vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto.

 

10. Odgovornost in zavarovanje 

Udeležba na plesnih vajah in treningih je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje udeleženca ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.

 

11. Obisk plesnih vaj in treningov

Na vajo ali trening se pride vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam je svetovano ob vpisu oz. s strani plesnega učitelja oz. trenerja. Z delom se pričenja točno, z zamujanjem se moti potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki. 

Cicibane in šolarje starši oz. skrbniki oddajo učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva Plesna šola nima organiziranega, zato odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela – to je v času plesne vaje ali treninga. 

 

12. Dvorane, ure 

Plesni programi in tečaji potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu programov in tečajev.

 

13. Trajanje programa, tečaja in posamezne vaje 

Trajanje programa in tečaja je navedeno v razpisu programov in tečajev. V splošnem velja, da potekajo plesni programi za otroke v obliki celoletnega dela – razdeljeni na četrtletja, ki obsegajo 8, 9 ali 10 vaj ali na posamezne mesece, ter, da plesni tečaji za odrasle potekajo v sklopih vaj, ki obsegajo 8 vaj oz. število vaj, kot je to določeno v razpisu tečajev.

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60, 75 ali 90 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut. 

 

14. Urnik 

Plesna šola Kazina se obvezuje izpeljati vse plesne programe in tečaje v skladu z določenim rednim programom, v času in na lokaciji razpisanih programov in tečajev. V primeru odsotnosti učitelja Plesna šola Kazina poskrbi za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, se stranke o odpadli vaji pravočasno obvesti, odpadlo vajo pa se nadomešča po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej). 

 

15. Uporaba dvoran 

Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v Plesni šoli. Tečajniki oz. udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja vaje oz. treninga ob prisotnosti učiteljev. Učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu. Člani selekcij uporabljajo dvorane na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku. 

 

16. Čistoča dvoran in odnos do prostorov 

V dvorane tečajniki oz. udeleženci vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do vse lastnine v prostorih Plesne šole Kazina. V primeru poškodovanja katerekoli lastnine Plesne šole Kazina, poškodovalec Plesni šoli Kazina odgovarja za vso povzročeno škodo in jo je dolžan Plesni šoli Kazina tudi povrniti.

V Kazini v Šiški so tečajniki oz. udeleženci dolžni spoštovati Hišni red, ki je objavljen na vratih vseh dvoran.

V primeru neupoštevanja predhodno navedenih pravil, lahko učitelj tečajnika oz. udeleženca zahteva, da zapusti dvorano. V tem primeru stranka ne more zahtevati povračila denarja.

 

17. Garderoba

Soba za garderobo se nahaja ob koncu hodnika na levo od vhoda, na delu ožjega hodnika levo od vhoda v vseh dvoranah in ni varovana.

Stvari lahko v garderobi in na drugih mestih namenjenih garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na vpisnem mestu.

 

18. Pozabljene stvari 

Za pozabljene stvari Plesna šola ne odgovarja. Vse najdene vrednejše predmete se shranjuje na vpisnem mestu.

 

19. Trgovina

Plesna šola Kazina prodaja izdelke – artikle namenjene plesu v spletni trgovini. Pogoji nakupa so navedeni v spletni trgovini.

 

20. Obveščanje o izvajanju aktivnosti

Plesna šola Kazina po elektronski pošti na vse naslove navedene v prijavnico občasno obvešča udeležence o izvajanju aktivnosti v zvezi z redno in dodatno ponudbo Plesne šole Kazina.

 

21. Nagradne igre

Plesna šola Kazina občasno organizira nagradne igre. Pogoji so objavljeni ob razpisu igre v skladu z zakonodajo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KAZINA d.o.o. / julij 2019

 

----------------------------------------------------


POLITIKA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – Kazina d.o.o.

 

 1. O Politiki o varovanju zasebnosti

Namen Politike o varovanju zasebnosti – Kazina d.o.o. (v nadaljevanju Politika zasebnosti) je seznanitev uporabnikov storitev podjetja Kazine d.o.o., ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Kazina d.o.o., Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Plesne šole Kazina) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Hkrati ta Politika zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Politiki zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja,
 • namen, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Politike zasebnosti.

 

2. Osebni podatki, ki jih zbira podjetje

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov, EMŠO, davčna številka.

 

3. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to Politiko zasebnosti, je Kazina d.o.o., Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

 

4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Politika zasebnosti je namenjena vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve ali ste oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

 

5. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.


5.2. Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje  v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

 

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju.

Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Politika zasebnosti.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Politika zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov info@kazina.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli.  Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se obdelujejo do preklica. Po prejemu preklica ob pogojih, na način in v roku, ki so obrazloženi v točki 8, izbrišemo osebne podatke.

 

6. Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike.  V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju Pogodba o obdelavi). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Plesna šola Kazina se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica. 

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

 

8. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov info@kazina.si ali po pošti na naslov Kazina d.o.o., Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 1. pravico do dostopa do podatkov
 2. pravico do popravka
 3. pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)
 4. pravico do omejitve obdelave
 5. pravico do prenosljivosti podatkov
 6. pravico do ugovora

 

a) pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 

b) pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

c) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 

d) pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 

e) pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 

f) pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

9. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov info@kazina.si ali po pošti na naslov Kazina d.o.o., Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 

10. Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s to Politiko zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe te Politike zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani Plesne šole Kazina 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

V primeru vprašanj o Politiki zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@kazina.si.


11. Veljavnost Politike zasebnosti

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Plesne šole Kazina www.kazina.si in začne veljati dne 22.7.2019.

 

Kazina d.o.o.
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana

Silvestra Perčič, direktorica


--------------------------------------------------------


PLAČILNI POGOJI – Kazina d.o.o.


1. Šolnina

Šolnino morate poravnati do roka plačila navedenega na predračunu oz. najkasneje pred udeležbo na prvi vaji. V kolikor plačilo izvedete preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenega na predračunu oz. pred obiskom prve vaje, morate ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje tečaja.

Ob vpisu se udeleženec programa oz. eden od staršev ali skrbnikov (v primeru, da je udeleženec programa mladoletna oseba) zaveže, da bo poravnal vse stroške šolanja.

Šolnina in ostali stroški se lahko poravnajo na vpisu Plesne šole Kazina osebno z gotovino, s karticami BA, MAESTRO, KARANTA in EUROCARD ali z nakazilom (potreben je sklic) na transakcijski račun Kazine d.o.o. SI56 0201 7001 1576 961 in preko SEPA direktne obremenitve (pri plačilu redne mesečne šolnine – plačilo se izvede 20. v mesecu za naslednji mesec).

 

2. Odsotnosti                                                                                             

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino.

Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (podaljšane počitnice, šola v naravi, obveznosti v šoli) od že vplačane šolnine ne odračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku šolnine, lahko pa izkoristite možnost koriščenja kupončka za brezplačen obisk vaje (kuponček pridobite pod spodaj navedenimi pogoji).                             

* V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe se udeležencu pri plačilu šolnine na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na info@kazina.si in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi, upošteva celoten čas trajanja odsotnosti v znesku 7,00 eur / trening.

-   Pri programih, ki potekajo enkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od dveh tednov.
-  Pri programih, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od enega tedna.

* V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu šolnina za program ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj v znesku 7,00 eur za vsako zamujeno vajo.

Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.          

 

Kuponček za brezplačen obisk vaje

V primeru, da odsotnost sporočite pravočasno (vnaprej ali največ teden dni po odsotnosti) na info@kazina.si, vam omogočamo, da za vsako vplačano in neizkoriščeno vajo na vpisu Plesne šole Kazina prejmete kuponček za brezplačen obisk ene vaje kateregakoli programa v Plesni šoli Kazina.

Kupončka ne morete izkoristiti za obisk vaje novega plačilnega obdobja skupine v katero ste (bili) vpisani, na poletnih tečaji, tečajih, ki niso del rednega letnega programa Kazine d.o.o. in tečajih, v katerih ni minimalnega števila vpisanih.

Kuponček je potrebno izkoristiti do datuma veljavnosti, ki je naveden na kupončku oz. najkasneje do 24.6. v šolskem letu, v katerem je bil izdan. Šolsko leto traja od 1.9. do 31.8..

 

3. Rezervacije

Rezervacije sprejemamo brezplačno in veljajo do roka plačila navedenega v predračunu, sicer vam mesta v željeni skupini ne moremo zagotoviti. Rezervacijo in vpis v skupino lahko opravite do zapolnitve prostih mest.

 

4. Individualne ure

Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure sicer  uro poravnate v polnem znesku.

 

5. Darilni boni                                                                                            

Darilni boni veljajo do datuma, navedenega na bonu.                                                                                  

 

6. Popusti                                                                                                   

Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa in se med seboj ne seštevajo. 

Ob vpisu več otrok iz iste družine velja polna cena tečaja za otroka, ki tedensko opravi največje število rednih treningov, do popusta so upravičeni vsi ostali otroci. V primeru, da vsi otroci opravijo enako število rednih treningov tedensko, velja polna cena tečaja za najstarejšega otroka, do popusta so upravičeni vsi mlajši otroci.

 

7. Veljavnost cenika in plačilnih pogojev                                              

Cenik in plačilni pogoji veljajo od 1.8.2019 do objave novega cenika oz. plačilnih pogojev.                                                          

Pridržujemo si pravico do spremembe cen in/ali plačilnih pogojev med šolskim letom.                 

 

Ljubljana, 1.8.2019                                                                                                                                  

Kazina d.o.o.

Subscribe to newsletter

Powered by