EN 

vpis

Obrazec za prijavo na Bolder Sceno

Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Password

Confirm password

Gender

Address

City

Post

Post number

Country

Potrjujem, da sem prebral/a Splošne pogoje poslovanja BS Group d. o. o in se z njimi v celoti strinjam.


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PLEZALNEGA CENTRA BOLDER SCENA
Magistrova 1, Ljubljana


Uvodna določila

1.

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so sestavni del pogodbe, sklenjene med obiskovalcem plezalnega centra Bolder Scena in družbo BS Group, plezalni center d. o. o. (v nadaljevanju: BS), objavljeni pa so na spletni strani www.bolderscena.si.

2.

Pogodba iz 1. točke je sklenjena z (1) elektronsko potrditvijo vpisnega obrazca ali (2) s podpisom posebne izjave, ki nadomešča elektronski vpisni obrazec.

Za koriščenje obiskov ali drugih ponudb BS je potrebna registracija v aplikaciji STUDIONAUT, ki jo za svoje delovanje uporablja BS.

3.

Za vsa razmerja med obiskovalcem in BS, ki niso urejena s temi SPP, veljajo poleg pozitivne zakonodaje tudi vsa pravila, ki so obešena v prostorih BS, vključno s cenikom (v nadaljevanju: Pravila).

4.

BS bo morebitne spremembe SPP in Pravil redno objavljal na spletni strani www.bolderscena.si o bistvenih spremembah pa obvestil obiskovalce tudi preko e-pošte pošte.

Šteje se, da je obiskovalec s spremembami seznanjen naslednji dan po objavi, spremembe pa zanj veljajo z elektronsko potrditvijo ali s podpisom izjave, vendar od objave dalje.


Prvi obisk

5.

Vsak obiskovalec mora pred sklenitvijo pogodbe z BS ustrezno oceniti svojo fizično sposobnost in se po potrebi posvetovati s svojim zdravnikom o primernosti izbrane vadbe in izbrati le tisto, ki je glede na intenzivnost oziroma težavnost skladna z njegovo telesno  pripravljenostjo in kondicijo.

6.

Ob prvem obisku je potrebno v celoti izpolniti elektronski prijavni obrazec z resničnimi podatki ali na recepciji BS podpisati pristopno izjavo ter se na recepciji fotografirati.


Obratovalni čas
7.

Plezalni center je odprt od ponedeljka do nedelje od 9. do 23. ure. Prostore BS (plezalna dvorana, telovadnica, Gibalnica, otroška igralnica – Brlog) je potrebno zapustiti 1 uro pred iztekom obratovalnega časa, bar pa najkasneje 10 minut po preteku obratovalnega časa. V času dela prostih dni je BS zaprta oz. obratuje po predhodno objavljenem obratovalnem času ali po dogovoru.

BS si pridružuje pravico do sprememb obratovalnega časa, ki bodo razvidne na strani: www.bolderscena.si.

8.

V primeru izdajanja ukrepov Vlade RS zaradi izrednih dogodkov (kot je npr. epidemija) bodo obratovalni čas in pogoji koriščenja kupljenih vstopnic prilagojeni tem ukrepom, o čemer bo BS obiskovalce sprotno obveščal na spletni strani www.bolderscena.si.


Plačevanje storitev
9.

Vse storitve, ki jih nudi BS, pa naj gre za samostojne obiske, treninge ali tečaje in drugo (v nadaljevanju: vadbe), so plačljive. Cenik je obešen v prostorih BS, objavljen pa je tudi na spletni strani www.bolderscena.si.

Vadnino* obiskovalec plača vnaprej za izbrani paket vadbe ob sklenitvi pogodbe, razen če je v ceniku določeno drugače.

Znižanje vadnine je mogoče le v dogovoru z vodstvom BS.

BS vadnine, če obiskovalec ne prihaja na vadbe, ne vrača.

10.

V primerih, ko je BS zaradi višje sile ali zaradi ukrepov države zaprt, se že plačani paketi vadbe v neizkoriščenem delu prenesejo v obdobje po prenehanju višje sile oziroma ukrepov države.

Če ima zaradi višje sile ali ukrepov države BS dovoljenje le za omejeno nudenje vadb, se že plačane vadbe proporcionalno prenesejo v obdobje po prenehanju ukrepov.

Zainteresiranim obiskovalcem se v tem času nudijo proporcionalno zmanjšane ali zahtevanim ukrepom slabše storitve, s čemer se šteje obveznost BS za izpolnjene.

*Vadnina je cena vadbe.


Pravila obnašanja

11.

Obiskovalec se mora na zahtevo BS identificirati z osebnim dokumentom.

Obiskovalec mora upoštevati navodila BS in vsa obvestila in pravila iz 3. točke teh SPP.

BS sme obiskovalca, ki krši (1) SPP, (2) Pravila ali (3) navodila osebja BS, odstraniti iz prostorov BS brez vračila vstopnine. Če pride do kršitve pri organiziranih aktivnosti zunaj  prostorov BS pa sme BS obiskovalca odsloviti s teh aktivnosti.

V primeru ponovne kršitve se sme takemu kršitelju prepovedati vstop v prostore BS, karta z več obiski pa izgubi svojo veljavnost.

Obiskovalec se mora odgovorno obnašati do drugih obiskovalcev BS in do njihove lastnine ter lastnine BS. Pri vadbi ne sme motiti drugih obiskovalcev.

Obiskovalec mora varčno uporabljati vodo in ostale energente ter ločevati odpadke.

V prostorih BS je kajenje in uživanje drog prepovedano.

Pitje alkohola v prostorih BS ni dovoljeno, razen v lokalu BS in to ne pred vadbo.

Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v plezalne in druge dvorane BS ni dovoljen. Takim osebam lahko osebje BS prepove vstop v prostore BS oziroma jih iz teh prostorov odstrani.

12.

Obiskovalec se mora pred začetkom vadbe temeljito ogreti.

Prostor za ogrevanje pred vadbo je na za to označenem balkonu v 1. nadstropju (pred Gibalnico) ali v pritličju pod balkonom.

Vstop v plezalne in druge dvorane BS je dovoljen samo v čisti obutvi.

Plezanje po balvanski steni ter hoja po blazinah sta dovoljena le s plezalkami ali s čisto dvoransko obutvijo.

Vstop v telovadnico, Gibalnico ali Brlog v času vadb ali drugih dogodkov ni dovoljen.

Pri gibanju po blazinah mora biti obiskovalec pazljiv zaradi pričakovanih padcev s stene.

Ležanje, posedanje in drugo neprimerno zadrževanje na blazinah v plezalni dvorani je strogo prepovedano Dovoljeno pa je sedeti na robu blazin, če s tem ne ogrožamo sebe ali drugih. Ščetke za oprimke je potrebno takoj po uporabi vrniti stojala ali v luknje v blazinah, v nobenem primeru jih ni dovoljeno puščati na blazinah.

13.

Dovoljeno je plezati le balvane, ki so primerni plezalnemu znanju, spretnosti, sposobnosti in moči  obiskovalca.

Plezanje čez rob stene v prostorih BS je izrazito izpostavljeno padcu. Zato je dovoljeno le dovolj izkušenim plezalcem, a le na tistih mestih, ki niso označena kot prepovedana.

Blazine v dvorani BS so trše kot običajne blazine v telovadnicah. Zato se mora obiskovalec postopno učiti in vaditi varnega padanja z višine.

Padec na blazino mora biti kontroliran (1) zaradi lastne varnosti, (2) zaradi varnosti ostalih oseb v prostoru, (3) zlasti pa zaradi varnosti otrok, kadar se ti nahajajo v dvoranah ali ob aktivnosti BS v naravi.

BS priporoča varovanje (»spotting«) drugih plezalcev za mlajše ali manj izkušene plezalce in v primeru nekontroliranih gibov.

Po končani vadbi morajo obiskovalci pripomočke za vadbo BS pospraviti na svoje mesto.


O nevarnostih plezanja in izklučitvi odškodninske odgovornosti BS

14.

Plezanje je aktivnost ki zahteva (1) ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, (2) poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja in (3) zavedanje, da prekomeren napor ali nepravilna vadba škodljiva za zdravje, (4) zavedanje nevarnosti za poškodbe in sicer od površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, pa tja do smrtnih izidov.

15.

Vsak obiskovalec pleza, trenira in vadi na lastno odgovornost.

16.

Za povrnitev škode se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o povzročitvi škode. V zvezi s tem se BS zavezuje skrbeti za varno plezalno okolje in varno plezanje.

17.

BS ne odgovarja za škodo (poškodbe in druge nevšečnosti), ki nastane:

(a) zaradi napačnega ravnanja (dejanja ali opustitve) obiskovalca samega, njegove kršitve pravil o varnem plezanju in ravnanju v steni ali pod njo (tako v prostorih BS kot v naravi), neupoštevanja konkretnih navodil in opozoril BS ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se obiskovalcu  pripeti pri plezanju ali vadbi;

(b) zaradi ravnanja drugih obiskovalcev BS ali tretjih oseb;

(c)  zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti

(d)  zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v tisti plezalni opremi, ki ni last BS.

Plezalec mora v primeru svoje ali tuje poškodbe takoj obvestiti osebje BS ter slediti njihovim navodilom.


Skrb za osebne stvari

18.

Odlaganje opreme in osebnih stvari je dovoljeno le v zaklenjenih garderobnih omaricah ali na policah nasproti plezalne dvorane. Kjerkoli drugje, zlasti pa v plezalni dvorani, na blazinah ali na dostopnih poteh, je to prepovedano.

Po odhodu iz plezalnega centra morajo obiskovalci garderobne omarice v celoti izprazniti in vzeti s seboj vse svoje stvari. Za pozabljene stvari BS ali osebje plezalnega centra kot posamezniki ne odgovarjajo. Garderobne omarice, ki bodo ostale zaklenjene po zaključku delovnega časa bo BS odprl in vsebino prestavil med izgubljene predmete.

Ker pogosto prihaja do zamenjav stvari, je priporočljivo opremo, zlasti nahrbtnike, plezalnike in magnezij vrečke označiti z imenom obiskovalca.

Vrednejših stvari naj obiskovalci ne nosijo v prostore BS niti na vadbe v naravi.

Za pozabljene, izgubljene stvari ali ukradene stvari BS ne odgovarja.
 

Fotografiranje in snemanje

19.

Fotografije, posnete na recepciji za namen identifikacije imetnika karte, se ne uporabljajo v druge namene.

Vsak obiskovalec dovoljuje, da BS v prostorih BS ter na drugih lokacijah in v naravi fotografira ali snema aktivnosti obiskovalcev za promocijske in druge komercialne namene, povezane z dejavnostjo BS.

Hkrati obiskovalec dovoljuje, da se ta fotografski ali video material objavi (objavlja) v prostorih BS ne glede na to ali je na posnetem materialu obiskovalec jasno viden ali ne.

V javnih medijih (po spletu ter v drugih medijih) pa obiskovalec dovoljuje objavo le tistih posnetkov, na katerih ni jasno viden.

Javno objavo tistega posnetega materiala, na katerem je obiskovalec jasno viden, dovoljuje le, če BS predhodno od njega pridobi soglasje za objavo.

 

Varovanje in obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

20.

BS za namene izvrševanja pogodbe zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznega obiskovalca: ime in priimek, (2) datum rojstva, (3) spol, (4) naslov, (5) elektronsko pošto, (6) telefon ter (7) fotografijo obiskovalca.

Če je obiskovalec otrok, BS poleg zgornjih podatkov hrani še (8) ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, (9) elektronsko pošto in (10) telefon starša oz. zakonitega zastopnika.

Obiskovalec dovoljuje, da BS njegov elektronski naslov in njegovo telefonsko številko uporablja za vodenje kontakta in izvrševanja pogodbe s BS.

BS se kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov zavezuje spoštovati zasebnost. Osebne podatke obiskovalcev sme uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to potrebno za izvrševanje pogodbe in drugih dogovorov med obiskovalcem in BS.

Za namene delovanja podjetja pa lahko BS pridobljene podatke obiskovalca uporablja v anonimizirani obliki.

Vse osebne podatke, ki jih obiskovalec zaupa BS direktno ali prek aplikacije STUDIONAUT upravlja in obdeluje BS, oziroma od BS pooblaščeni subjekti.

BS se zavezuje vse osebne podatke skrbno varovati in jih uporabljati v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z internimi akti podjetja.

BS se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primerih privolitve obiskovalca.

Zbrani osebni podatki se bodo hranili do preklica soglasja obiskovalca, oziroma toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos svojih osebnih podatkov ali poda pripombo in sicer na elektronski naslov info@bolderscena.si.

Preklic ne vpliva na obdelavo podatkov, ki se je izvajala do preklica.

BS se zavezuje izvajati vse potrebne tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov se BS zavezuje izvesti vse potrebne ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov obiskovalca, ga o kršitvi obvestiti  ter o tem seznaniti pristojni organ v Republiki Sloveniji.


Mladoletni obiskovalci
21.

Vadbe v BS so tudi osebam mlajšim od 18 let dovoljene pod pogoji iz 2. člena teh SPP, s tem, da  vpisni obrazec (dostopen na spletni strani www.bolderscena.si) oziroma posebno izjavo izpolnijo oziroma podpišejo starši ali skrbniki mladoletnika (zakoniti zastopniki).

Vse ostale določbe teh SPP se smiselno uporabljajo tudi za mladoletne obiskovalce. Njihova odgovornost za eventualni nastanek škode se presoja skladno z določili veljavne zakonodaje.

OTROCI DO 14. LETA

22.

Otrokom starim od 3 do 8 let je namenjena otroška igralnica (Brlog) v BS. Tu se lahko zadržujejo v času vadbe za otroke v okviru organiziranega varstva ali kot samostojni obiskovalci. V Brlogu se lahko otroci zadržujejo samo v spremstvu in pod nadzorom odrasle osebe.

Otrokom mlajšim od 8 let je prepovedan vstop v veliko dvorano, razen v okviru vodenih vadb za otroke ali drugih organiziranih dogodkov ter pod nadzorom osebja BS.

Otroci od 8. do dopolnjenega 14. leta lahko plezajo v veliki dvorani samo pod nadzorom odrasle osebe.


Aplikacija Studionaut
23.

BS za potrebe izvajanja pogodbe uporablja aplikacijo družbe STUDIONAUT, d. o. o. (v nadaljevanju »upravitelj aplikacije«).

Obiskovalec BS lahko mobilno aplikacijo STUDIONAUT prenese na svoj pametni telefon ali tablični računalnik preko spletne ali mobilne trgovine za mobilne aplikacije. Do aplikacije STUDIONAUT lahko dostopa tudi preko spletne strani studionaut.com ali studionaut.eu.Pričetek veljavnosti

24.

SPP pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.bolderscena.si.

 

Ljubljana, 22. 2. 2021

 

Družba BS Group, plezalni center, d.o.o.

Štefan Wraber, direktor

Soglašam, da se moj elektronski naslov in telefonska številka uporabita za vodenje kontakta z menoj glede izvrševanja pogodbe in drugih dogovorov med menoj in BS Group, plezalni center, d.o.o.*


* Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke hranila in varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi. Vse dodatne informacije so zagotovljene v Splošnih pogojih poslovanja Plezalnega centra Bolder Scena, ki so dostopni na spletni strani https://bolderscena.si/ ter na recepciji plezalnega centra Bolder Scena.[ČZ1] V primeru vpisa mladoletnega otroka prevzemam odgovornost, da bo te pogoje spoštoval tudi moj otrok oz. varovanec.

 

Powered by