SL 

vpis

Obrazec za prijavo na Bolder Sceno

Udeleženec

Ime

Priimek

Datum rojstva

E-naslov

Telefonska številka

Geslo

Potrdi geslo

Spol

Naslov

Mesto

Pošta

Poštna številka

Država

SPLOŠNI POGOJI
PLEZALNEGA CENTRA BOLDER SCENA


Splošni pogoji veljajo kot pogoji poslovanja in so pravni dogovor med končnim uporabnikom/končno uporabnico (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju »obiskovalec«) in družbo BS Group, plezalni center, d.o.o., ki vodi plezalni center Bolder Scena (v nadaljevanju »plezalni center«). 
Vsa razmerja med obiskovalcem in družbo BS Group, plezalni center, d.o.o., ki niso urejena s temi splošnimi pogoji poslovanja, urejajo poleg veljavne zakonodaje, Zaveza o varnem plezanju  in dogovor o odgovornosti v primeru poškodb, vsa pravila in cenik plezalnega centra, ki so dostopna na spletni strani https://bolderscena.si/, katere je obiskovalec prebral in s podpisom vpisnega obrazca to potrjuje ter z njimi soglaša. 
Vse morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja, pravil in cenika plezalnega centra bodo posebej objavljene na spletni strani https://bolderscena.si/, zato morajo obiskovalci redno spremljati zadevno spletno stran. O bistvenh spremembah splošnih pogojev poslovanja in drugih aktov iz prejšnjega odstavka bo plezalni center obvestil obiskovalce prek elektronske pošte.
Osebje plezalnega centra lahko osebo, ki krši splošne pogoje ali navodila osebja plezalnega, odstrani iz plezalnega centra brez vračila morebitne vstopnine. V primeru ponovne kršitve splošnih pogojev, lahko osebje takemu kršitelju zlasti, a ne omejeno na, prepove vstop v plezalni center, karta z več obiski izgubi svojo veljavnost, obiskovalec pa ni upravičen do povračila denarja iz naslova nekoriščenih obiskov.

OBRATOVALNI ČAS

Plezalni center je odprt od ponedeljka do petka od 10. do 22. ure, v soboto in nedeljo pa od 12. do 22. ure. Prostore plezalnega centra (Plezalna dvorana, Telovadnica, Joga soba, Brlog, lokal) je potrebno zapustiti 10 minut pred iztekom obratovalnega časa, garderobe pa najkasneje 10 minut po preteku obratovalnega časa. V času dela prostih dni, je center zaprt oz. obratuje po predhodno objavljenem obratovalnem času. 
Pridružujemo si pravico do sprememb obratovalnega časa, ki so objavljene na spletni strani: https://bolderscena.si/.

PRVI OBISK 

Plezanje je dejavnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, predvsem pa poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja, tako na umetnih kot na naravnih stenah. Poleg tega je plezanje po svoji naravi takšna aktivnost, ki vključuje določen element nevarnosti in možnosti poškodb, od zgolj površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, do vključno – v skrajni posledici – tudi možnost smrtnega izida. Obiskovalcem brez ustreznega znanja varnega plezanja zato ni dovoljeno samostojno plezanje brez nadzora osebe, ki prevzema polno odgovornost za njihovo varno plezanje.
Ob prvem obisku se je potrebno izkazati z osebnim dokumentom in se fotografirati. Obisk plezalnega centra je mogoč po tem, ko obiskovalec v celoti izpolni prijavni obrazec prek programa/aplikacije Studionaut ali na recepciji plezalnega centra in plača vstopnino. 
S podpisom ali elektronsko potrditvijo prijavnega obrazca obiskovalec potrjuje, da je poučen o varnem plezanju na balvanski steni in ima ustrezne izkušnje za samostojno plezanje v plezalnih dvoranah. 
Obiskovalec oz. uporabnik plezalnih sten pleza na lastno odgovornost in prevzema vsa tveganja za svoja dejanja, opustitev obveznih postopkov oziroma malomarno ravnanje.
Plezanje, udeležba na vadbah in drugih aktivnostih v plezalnem centru so mlajšim od 18. let dovoljeni le s podpisano ali elektronsko odkljukano (»opt-in«) izjavo s strani staršev, ki je dostopna na spletni strani https://bolderscena.si/ ali na recepciji plezalnega centra.

SPLOŠNA PRAVILA

Vsi uporabniki morajo upoštevati navodila osebja plezalnega centra in vsa obvestila, pravila in predpise, ki so javno objavljeni v plezalnem centru.
Vsi obiskovalci se morajo obnašati odgovorno do ostalih obiskovalcev in lastnine plezalnega centra. Vsi obiskovalci dolžni so skrbeti za nemoteno vadbo drugih obiskovalcev ter skrbno ravnati z lastnino plezalnega centra. 
Vstop v plezalne in druge dvorane plezalnega centra je dovoljen samo v čisti obutvi. Po blazinah na balvanski steni je prepovedana hoja s kakršno koli obutvijo razen s plezalniki. Plezanje je dovoljeno le v plezalnikih ali čistih copatih.
Vstop v Telovadnico, Joga dvorano ali Brlog ni dovoljen v času vadb ali drugih dogodkov. 
Pred začetkom vadbe, plezanja ali druge aktivnosti se morajo obiskovalci temeljito ogreti. Posamezni obiskovalci se lahko pred plezanjem ogrejejo na za to označenem balkonu v nadstropju (nasproti Joga sobe). 
Pred obiskom vodene vadbe se morajo obiskovalci prepričati, da je vadba za njih primerna, zlasti  da je težavnostna stopnja in intezivnost posameznega programa skladna s telesno pripravljenostjo in kondicijo obiskovalca. Vsi obiskovalci se morajo pred začetkom vadbe, ki zahteva večji napor, posvetovati z zdravnikom oz. za to usposobljeno osebo. Ekstremen in prekomeren napor ali nepravilna vadba je lahko škodljiva za zdravje.  
Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja pravil in napačne vadbe, plezalni center, družba BS Group, plezalni center, d.o.o. ali osebje plezalnega centra kot posamezniki niso odgovorni. Vadba poteka na lastno odgovornost. V kolikor ima obiskovalec zdravstvene težave, zaradi katerih ne more obiskovati aktivnosti plezalnega centra, nas mora o zdravstvenih težavah obvestiti v začetni fazi nekoriščenja naših storitev.
Vadba na sistemski deski (campusu) je dovoljena le s podloženimi za to namenjenimi blazinami.
Po končani uporabi rekvizitov plezalnega centra so vadeči dolžni rekvizite za seboj pospraviti. 
V prostorih plezalnega centra lahko osebje plezalnega centra ali od BS Group, plezalni center, d.o.o. pooblaščene osebe občasno fotografirajo ali snemajo za promocijske in druge komercialne namene povezane z dejavnostjo plezalnega centra. Obiskovalec s podpisom vpisnega lista potrjuje, da se strinja in soglaša, da se javno objavi ves fotografski in video material, vključno, a ne omejeno na, objavo na spletu.
Kajenje in uživanje prepovedanih drog v plezalnem centru ni dovoljeno. Pitje alkohola je dovoljeno le v lokalu plezalnega centra po zaključeni vadbi.
Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v plezalne in druge dvorane plezalnega centra ni dovoljen in jim osebje plezalnega centra lahko prepove vstop v plezalni center.
V primeru kakršnekoli nesreče ali poškodbe je potrebno čim prej obvestiti osebje plezalnega centra ter slediti njihovim navodilom.
Plezalni center poziva vse obiskovalce, naj bodo odgovorni do okolja. Obiskovalci naj zlasti varčujejo s porabljeno vodo in ločujejo odpadke.

OSEBNE STVARI

Odlaganje opreme in osebnih stvari je dovoljeno le v zaklenjenih garderobnih omaricah. Obiskovalci garderobne omarice zaklenejo s ključavnico, ki jo prinesejo s sabo. Odlaganje opreme in osebnih stvari drugod ni dovoljeno, zlasti ne v plezalni dvorani, na blazinah ali na dostopnih poteh.
Obiskovalcem priporočamo, da svojo opremo, zlasti nahrbtnike, plezalnike in magnezij vrečke podpišejo, saj pogosto prihaja do nenamernih zamenjav.
Obiskovalcem odsvetujemo, da prinašajo vredne stvari v plezalni center.
Po odhodu iz plezalnega centra morajo obiskovalci garderobne omarice v celoti izprazniti in vzeti s seboj vse svoje stvari. Za pozabljene stvari plezalni center, družba BS Group, plezalni center, d.o.o. ali osebje plezalnega centra kot posamezniki ne odgovarjajo.
Plezalni center, družba BS Group, plezalni center, d.o.o. ali osebje plezalnega centra kot posamezniki niso odgovorni za krajo ali morebitno izgubo osebnih stvari ali druge opreme obiskovalcev v plezalnem centru, zlasti ne za stvari, ki jo obiskovalci odložijo drugje kot v za to namenjenih garderobnih omaricah.

PRAVILA V PLEZALNIH DVORANAH

4.1. SPLOŠNO
Blazine v dvorani so trše kot običanje blazine, zato svetujemo postopno učenje padanja z višine.
Padec na blazino mora biti kontroliran, upoštevati je potrebno, da so v prostoru še druge osebe. Obiskovalci morajo biti posebej obzirni in pazljivi v primeru prisotnosti otrok v dovoranah.
Padec iz vrha stene ter plezanje čez rob stene je nevarno in dovoljeno le izkušenim plezalcem, ki so posebej vešči padanja. Plezanje ćez rob stene je dovoljeno le na za to posebej označenih stenah. 
Pri gibanju po blazinah v plezalnih dvoranah je potrebno biti posebej pazljiv, zlasti na cone morebitnih nepričakovanih padcev obiskovalcev s stene. Ležanje, posedanje in drugo neprimerno zadrževanje na blazinah v plezalni dvorani je strogo prepovedano.
4.2. OTROCI MED 4. IN 14. LETOM
Otroci mlajši od 7 let se lahko zadržujejo le v igralnici pod pogoji iz točke 2 spodaj. Mlajšim od 7 let je prepovedan vstop v veliko dvorano, razen v okviru vodenih vadb za otroke ali drugih organiziranih dogodkov ter le pod nadzorom osebja plezalnega centra ali od njih pooblaščenih oseb. 
Igralnica je namenjena otrokom starim od 4 do 7 let. Otroci se lahko v igralnici zadržujejo v času vadbe za otroke ali v okviru organiziranega varstva. Kadar je igralnica prosta in v njej ne potekajo vadbe za otroke, varstvo ali drugi dogodki, se v igralnici lahko zadržujejo otroci samo v spremstvu in pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
Otroci od 7. do 14. leta lahko plezajo samo v spremstvu odgovorne odrasle osebe, ki za njihovo varno plezanje prevzema vso odgovornost.
Otroci do 14. leta ne smejo plezati balvanov, ki so označeni z nevarno.


PRAVILA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

Družba BS Group, plezalni center, d.o.o., Magistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznega obiskovalca:
Ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov, elektronsko pošto in telefon obiskovalca. V primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika. 
Vse osebne podatke, ki jih obiskovalec zaupa plezalnemu centru upravlja in obdeluje družba BS Group, plezalni center, d.o.o. in od nje pooblaščene osebe. 
Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. zagotavlja, da bo vse osebne podatke skrbno varovala in jih uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in internimi akti podjetja.
V družbi BS Group, plezalni center, d.o.o., kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo zasebnost in zagotavljamo vsem obiskovalcem, da bomo njihove osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to potrebno za izvršitev pogodbe in drugih dogovorov med obiskovalcem in plezalnim centrom oz. za namene delovanja podjetja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov plezalnega centra.
Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov pa bo družba BS Group, plezalni center, d.o.o. zbirala in obdelovala osebne podatke na podlagi prostovoljne informirane privolitve posameznika za naslednje namene:
obveščanje preko elektronske pošte o ponudbah in dogodkih ter promociji plezalnega centra in Plezalnega kluba Scena;

fotografski in video material, pridobljen v plezalnem centru in na drugih aktivnostih povezanih s plezalnim centrom, zlasti plezalnih izletih, se lahko uporabi za promocijski material aktivnosti, povezanih zlasti s plezanjem in dejavnostjo plezalnega centra in Plezalnega kluba Stena.
Zbiranje in obdelava osebnih podatkov otrok mlajših od 18 let za druge namene iz prejšnjega odstavka se izvaja le na podlagi prostovoljne informirane privolitve, ki jo podpiše ali eletronsko potrdi (»opt in«) eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka.

Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. ne bo posredovala osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene, opredeljene v teh splošnih pogojih ali na podlagi privolitve.
Zbrane osebne podatke bo družba BS Group, plezalni center, d.o.o. hranila do preklica soglasja posameznika, čigar osebni podatki se hranijo ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.
Pravice posameznika v primeru dane privolitve so opredeljene z veljavno zakonodajo. Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos njegovih osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvesti na elektronski naslov jana.cukajne@bolderscena.si 
Privolitev lahko obiskovalec kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. zagotavlja, da bo izvajala vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Družba BS Group, plezalni center, d.o.o. nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov lahko posameznik zoper upravljavca vloži tudi pritožbo pri pristojnem nadzornem.

Ljubljana, 16. 3. 2019          

Družba BS Group, plezalni center, d.o.o.,
Štefan Wraber,
direktor

 

Powered by